REDUKTION AV MEDLEMS-/SPELAVGIFT PÅ GRUND AV FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Medlem som på grund av funktionsnedsättningar har begränsade möjligheter att utnyttja sin spelavgift kan hos styrelsen begära reduktion av spelavgiften. Sådan begäran ska skriftligen inkomma till styrelsen om möjligt i början på varje kalenderår.  Styrelsen beslutar från fall till fall storleken på reduktionen.

Funktionsnedsättningar omfattar
(se även Svenska Handikappidrottsförbundets skrift Handikapplära och Socialstyrelsens terminologi)
-rörelsehinder
-synskada
-utvecklingsstörning
-neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
-döva (hörselskadade)