Kallelse till digitalt årsmöte för Gagnefs GK

Medlemmar i Gagnefs GK.

Pga den rådande pandemin kommer vi, på golfförbundets inrådan, i år hålla vårt årsmöte digitalt.

Årsmötet kommer att hållas via Zoom den 28/3 kl 16:00.

Den 24/3 kl 18:00 kommer du att kunna koppla upp dig och göra ett test om du känner att du behöver lära dig vissa funktioner.

För att deltaga i mötet behöver du som medlem skicka in din e-mailadress tillsammans med ditt golf-id till klubbchef@gagnefsgk.com. Senast den 21/3 behöver din anmälan vara inskickad. Därefter kommer du att få en länk till testmötet den 24:e med instruktioner och efter testmötet en länk till det riktiga mötet den 28/3.

Föredragningslista för årsmötet:

1) Fastställande av röstlängd för mötet
2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3) Fastställande av föredragningslista
4) Val av ordförande och sekreterare för mötet
5) Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Föredragande VD Crister Olsen
7) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
9) Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11) Fastställande av verksamhetsplan, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret, medlemsavgifter fastställs på höstmötet
12) Val av

12a – klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
12b – 2 ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
12c – 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
12d – 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett (1) år; i detta val får styrelsens ledamöter ej delta
12e – 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande
12f – 1 ombud till GDF-möte

13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14) Årets medlem, nyinstiftat pris, styrelsen utser medlem som gjort extraordinära insatser under säsongen
15) Övriga frågor
16) Mötet Avslutas